Leeswijzer

In de nota ‘Ruimtelijke Strategie 2016: Utrecht kiest voor gezonde groei!’ (RSU) geeft Utrecht aan de groei van de stad vooral te willen faciliteren door inbreiding. Gezonde verstedelijking is hierbij het uitgangspunt. In het verlengde van deze ruimtelijke strategie is een investeringsstrategie voor gezonde verstedelijking opgesteld. In het Meerjaren Perspectief Stedelijke Ontwikkeling (MPSO) beschrijven we de ruimtelijke gemeentelijke en private projecten die bijdragen aan deze groei en laten we zien welke stappen we zetten om duurzame gezonde verstedelijking het uitgangspunt te laten zijn bij ruimtelijke projecten. Met het MPSO worden ook de financiële effecten op de verschillende grondexploitaties vastgesteld en een beeld geschetst van de stand van zaken van de investeringsimpuls. Ook worden keuzes voorgesteld voor nieuwe investeringen. Op die manier laat het MPSO zien hoe, in samenwerking tussen markt en overheid, jaarlijks een stap gezet wordt in de realisatie van de ambities uit de RSU. Het MPSO wordt gelijktijdig met de Voorjaarsnota 2017 aan de gemeenteraad aangeboden.

De projecten in dit MPSO betreffen alle fysieke ingrepen in de stad zoals woningbouw, commercieel vastgoedprojecten en openbare ruimteprojecten. De peildatum voor de stand van zaken van de projecten is 1 februari 2017; projecten die op deze datum een vastgesteld startdocument hadden, zijn meegenomen in de rapportage. De projecten op het terrein van bereikbaarheid zijn geconcretiseerd in het Meerjaren Perspectief Bereikbaarheid (MPB) dat separaat wordt aangeboden aan de raad. We onderzoeken of we deze documenten volgend jaar kunnen integreren. Op basis van de geschetste marktontwikkelingen en het overzicht van alle projecten, zijn inhoudelijke analyses gemaakt op het terrein van woningbouw, commercieel vastgoed en gezonde verstedelijking. Het doel is om te bepalen of we op koers liggen in relatie tot de ambities uit de RSU.In het bestuursadvies waarmee het MPSO wordt aangeboden aan college en raad, worden ook opdrachten geformuleerd voor onderzoek naar een noodzakelijke bijstelling. Deze zijn gebaseerd op de programmatische optelsom van alle projecten. Vanaf mei (na de vaststelling door het college) gaan we met deze opdrachten aan de slag. Per 1 juli polsen we hoe we ervoor staan in de Peilstok die gekoppeld is aan de Programmabegroting. Als dan blijkt dat de benodigde inhaalslag ten opzichte van het beleid of van de marktontwikkelingen nog niet voldoende is, dan maken we in de periode oktober tot en met december keuzes in het programma en de planning van (grondexploitatie)projecten. Het resultaat daarvan wordt verwerkt en ter besluitvorming aan de raad voorgelegd in het volgende MPSO. Daarmee is het MPSO naast een verantwoordingsdocument ook een sturingsdocument.

Het MPSO heeft betrekking op het hoofdstuk ‘Stedelijke ontwikkeling’ uit de Programmabegroting. In het overzicht is aangegeven op welke prestatiedoelstellingen uit de Programmabegroting de onderdelen betrekking hebben. Hier wordt in het kort getoond wat er het aankomende jaar staat te gebeuren. Het MPSO geeft hier een uitgebreider beeld van.

In de verantwoording 2016 is op hoofdlijnen aangegeven wat de ontwikkelingen zijn ten aanzien van de verschillende prestatiedoelstellingen. In het MPSO wordt de stand van zaken meer gedetailleerd weergegeven.

Dit jaar is het MPSO verder uitgebreid met alle projecten die het reguliere vergunningentraject doorlopen (bouwsom > €1miljoen). Ook zijn de projecten in Leidsche Rijn gedetailleerder weergegeven op de projectenkaart, zijn de bouwprojecten op de Uithof toegevoegd en is eenvoudig inzichtelijk welke projecten in de stad onderdeel uitmaken van de prestatieafspraken 2017-2020 met de woningcorporaties.

Het MPSO 2017 is een omvangrijk rapport en is daarom net als vorig jaar als website gemaakt (http://utrecht.mpso.nl). Via het menu aan de linkerzijde is direct door te klikken naar de gezochte informatie. Bovendien kan de lezer rechtsboven een filter instellen. De filter biedt de mogelijkheid om alleen de informatie over binnenstedelijke grondexploitaties, grondexploitatie Leidsche Rijn of grondexploitatie Stationsgebied te bekijken. Op de interactieve projectenkaart (linksonder te benaderen via ‘ga naar kaart’) wordt een overzicht gegeven van alle ruimtelijke projecten in de stad waaruit het MPSO is opgebouwd. De lezer kan filters instellen om bijvoorbeeld te zien welke projecten in zijn of haar wijk worden gerealiseerd of welke nieuwbouw- of renovatieprojecten in de stad in ontwikkeling zijn. Ook kunnen de projecten die onderdeel uitmaken van de prestatieafspraken met de woningcorporaties eenvoudig worden uitgelicht.

Op deze manier willen we de enorme hoeveelheid ruimtelijke ontwikkelingen in beeld brengen en de mooie resultaten die we in en met de stad behalen, laten zien aan de raad, bewoners, beleggers, ontwikkelaars en alle andere geïnteresseerden!

Document downloaden als PDF